Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

Α. ΟΡΙΑ Σχολείου

ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ:

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ–ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΦΕΙΔΙΟΥ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΕΥΤΕΡΠΗΣ – ΒΕΝΤΟΥΡΗ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

(παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (για το έντυπο, πατήστε εδώ)

 σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

Ως τέτοιο αποδεικτικό γίνονται δεκτοί      οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ  εκτός από τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας,   ή εναλλακτικά η πρώτη σελίδα από το  έντυπο Ε1 της εφορίας, στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό. Η Βεβαίωση Φοίτησης δύναται να εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω της ΕΨΠ (gov.gr) (KYA με αρ. 520/2024 (ΦΕΚ 658 Β’)).

2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Nηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

3. Στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το Πιστοποιητικό παραδίδεται στον γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής.

4. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο Δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ή του οικείου Συμβούλου Eκπαίδευσης Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, (παρ. 1β του άρθρου 204 του Ν. 4610/2019 (Α ́70)). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο Δημοτικό.

5. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87).

6. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 8:30 ως τις 10:30 στο Γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου από την 1η έως και τις 20 Μαρτίου 2024. 

Απόφαση Ορίων

Δικαιολογητικά 

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση

 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Την Τετάρτη 28/2/2024, λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στην απεργιακή κινητοποίηση και της ΔΟΕ, θα λειτουργήσουν μόνο τα κάτωθι τμήματα:

B1, B2, Γ3, ΣΤ3

Το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου δεν θα λειτουργήσει.


Από την Διεύθυνση

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί (Στεργίου Νίκη, Ντούρμα Ιωάννα)  του Ε4 τμήματος του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Αρχικά, τα παιδιά παρακολούθησαν μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ΕΡΤ, ακολουθούσε επίδειξη τεχνικών αντικειμένων και φωτογραφιών από τη στιγμή της ίδρυσης της μέχρι και σήμερα, ξενάγηση σε ραδιοφωνικά στούντιο και παρακολούθηση της λειτουργίας ενημερωτικής ζωντανής εκπομπής. 

Παράλληλα, ενημερώνονταν για το υλικό και τον οπτικοακουστικό πλούτο του Αρχείου της ΕΡΤ, καθώς και για τις νέες τεχνολογίες, την ιστοσελίδα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εργαζόμενοι της ΕΡΤ όλων των ειδικοτήτων απαντούσαν σε κάθε απορία των μαθητών και των μαθητριών. 

Ακόμη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μπουν σε τηλεοπτικό στούντιο  και να ενημερωθούν για τις λειτουργίες του, καθώς και να παρακολουθήσουν ζωντανά τις πρόβες των Μουσικών Συνόλων και της Χορωδίας της ΕΡΤ.