Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Οι εκπ/κοί του 1ου Δ.Σ. Χολαργού Επι...μορφώνονται...

     Στο πλαίσιο της Πράξης: "Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού" με MIS 5001313 που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώθηκε στο σχολείο μας επιμορφωτική ημερίδα στις 20/6/2018.